Szkolny Klub Wolontariatu

Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

PROGRAM

SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARI

Spałam i śniłam, że życie jest samą przyjemnością, obudziłam się i spostrzegłam, że życie jest służbą na rzecz innych. Służyłam i zobaczyłam, że służba jest przyjemnością.”
                                                                                             

                                                                                                          – Matka Teresa z Kalkuty

Wstęp

             Wolontariat szkolny to bezinteresowne zaangażowanie społeczności szkoły nauczycieli, uczniów oraz rodziców na rzecz potrzebujących. Uczy postawy szacunku i tolerancji wobec drugiego człowieka. Wykorzystując otwartość i ciekawość świata młodego człowieka poprzez wolontariat można odcisnąć dobroczynne piętno we wszystkich dziedzinach jego życia. Staramy się, aby uczniowie w naszej szkole byli pełni pasji i zaangażowania, kierowali się wrażliwością i troską o drugiego człowieka. Uczniowie chcą nieść bezinteresowną pomoc, służąc tak potrzebującym jak i samym sobie. Wolontariat rozwija również postawę alternatywną dla konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień. Stwarza okazję do wyszukiwania autorytetów i budowania świata wartości, pomaga w rozwijaniu zainteresowań, w szukaniu pożytecznej formy spędzania czasu wolnego. Podejmowana przez uczniów – wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości, jest ważna i pożądana ze względu na wymiar edukacyjno wychowawczy.

Bycie wolontariuszem to nie tylko odpowiedzialność. To przede wszystkim ogromna satysfakcja z pomocy drugiemu człowiekowi, który jej od nas potrzebuje Najlepszą zapłatą za pracę jest uśmiech i ciepłe słowa od podopiecznego.

Wolontariat stwarza szansę wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń, zdobycia doświadczenia w nowych dziedzinach, zawarcia przyjaźni, wywierania wpływu na zmiany społeczne, zaangażowania się w działania na rzecz społeczności lokalnej. Podejmowana przez uczniów-wolontariuszy aktywność wpływa pozytywnie na rozwój ich osobowości i ma wymiar edukacyjno – wychowawczy.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariusza

Postanowienia ogólne

 1. Wolontariat – to bezpłatne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych, wykraczające poza więzi rodzinno – koleżeńsko – przyjacielskie.
 2. Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna.
 3. Szkolny Klub Wolontariatu jest inicjatywą skierowaną do ludzi młodych, którzy chcą pomagać najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne, kulturalne.
 4. Klub Wolontariusza jest wspólnotą  całkowicie nieodpłatną i otwartą na wszystkich, którzy chcą pomagać innym.
 5. Klub Wolontariusza działa tam, gdzie może służyć ludziom, którzy tego potrzebują.

Cele:

 • zaangażowanie ludzi młodych do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy innym, zapoznanie z ideą wolontariatu,
 • rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności,
 • aktywne działanie w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, życia kulturalnego i środowiska naturalnego,
 • wypracowanie systemu włączania młodzieży do działań o charakterze pomocowym         i wykorzystanie ich umiejętności i zapału w pracach na rzecz środowiska szkolnego                  i lokalnego,
 • wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
 • inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego,
 • stwarzanie możliwości wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń oraz zdobywanie nowych,
 • kształtowanie umiejętności działania zespołowego,
 • uczenie młodego człowieka podejmowania decyzji oraz realizacji zamierzeń,
 • wyzwalanie dążenia do samorozwoju, poszukiwanie własnego miejsca w życiu,
 • opowiadanie się za określonymi wartościami.

Klub Wolontariusza w sposób stały pragnie służyć pomocą dzieciom, osobom chorym, niepełnosprawnym, samotnym itp.

Wolontariusze

 1. Wolontariuszem może zostać każdy, kto pragnie służyć innym.
 2. Członkiem Klubu może być młodzież szkolna, respektująca zasady Klubu, po uprzednim przedstawieniu opiekunom Klubu pisemnej zgody rodziców na działalność wolontariacką.
 3. Działalność Klubu opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności.
 4. Członkowie kierują się bezinteresownością, życzliwością, chęcią niesienia pomocy, troską o innych.
 5. Systematycznie uczestniczą w pracy Klubu, a także w spotkaniach dla wolontariuszy.
 6. Starają się aktywnie włączać w działalność Klubu, zgłaszać własne propozycje   i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 7. Swoim postępowaniem starają się promować ideę wolontariatu, być przykładem dla innych.
 8. Przestrzegają zasad zawartych w Regulaminie Klubu.

Obszary działania:

Aktywność wolontariuszy, uczestniczących w projekcie ukierunkowana jest na dwa zasadnicze obszary: środowisko szkolne i środowisko lokalne (zewnętrzne).

Środowisko szkolne:

 1. Samopomoc koleżeńska – pomoc uczniom mającym trudności w nauce.
 2. Realizacja projektu dla klas I-III „W krainie uczuć”.
 3. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla najmłodszych.
 4. Przygotowanie przedstawień dla uczniów klas I-III.

 

Środowisko pozaszkolne:

 1. Z kolędą w Domu Spokojnej Starości w Żabnicy.
 2. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla najmłodszych.
 3. „Zakręcona akcja”.
 4. „Marzycielska poczta”.
 5. Maraton pisania listów.
 6. Akcja „Pełna miska dla schroniska”.
 7. Zbiórka książeczek dla dzieci celem przekazania ich do szpitala.
 8. Przeprowadzenie zbiórki makulatury.
 9. Przeprowadzenie zbiórki szczoteczek do zębów – Akcja „Kup Pan szczotkę”.
 10. Przeprowadzenie zbiórki baterii.
 11. Przeprowadzenie zbiórki używanych telefonów komórkowych.

Nagradzanie wolontariuszy

 Co najmniej raz na rok zostanie zorganizowane spotkanie nagradzająco-podsumowujące, na którym spotykają się wszyscy wolontariusze wraz z opiekunami w celu przypomnienia misji wolontariatu, celów i zasad działania oraz nagrodzenia za działalność na rzecz potrzebujących.

Formy nagradzania:

 • wyrażenie uznania słownego,
 • pochwała na forum szkoły,
 • umieszczenie nazwiska w sprawozdaniu organizacji,
 • wręczanie listów pochwalnych i dyplomów.
 • nagradzanie pozytywnymi uwagami,
 • przyznawanie uczniom kończącym szkołę dodatkowych punktów za działalność w Klubie.

Nagradzanie wolontariuszy ma walor motywujący, podkreślający uznanie dla działalności wolontariusza.

PRAWA WOLONTARIUSZA:

 1. Wolontariusz ma prawo do zgłaszania własnych propozycji i inicjatyw.
 2. Wolontariusz ma prawo do podejmowania pracy w wymiarze nie utrudniającym nauki.
 3. Wolontariusz ma prawo do wsparcia ze strony koordynatora lub innych pracowników Wolontariatu Szkolnego.
 4. Wolontariusz nie powinien wykonywać prac objętych polityką etatową, czyli zastępować pracownika.
 5. Wolontariusz ma prawo do rezygnacji z pracy wolontarystycznej, uprzedzając odpowiednio wcześniej koordynatora Wolontariatu Szkolnego.

OBOWIĄZKI WOLONTARIUSZA:

 • Niepełnoletni członkowie Wolontariatu Szkolnego muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów na działanie w Wolontariacie.
 • Wolontariusz ma obowiązek uczestniczyć w spotkaniach.

Wolontariusz ma obowiązek respektować zasady Szkolnego Wolontariatu, takie jak:

 • zasada osobistej pracy nad własnym rozwojem;
 • zasada zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy;
 • zasada troski o los słabszych;
 • zasada prawdy, przyjaźni, życzliwości.

CECHY WOLONTARIUSZA:  

 • optymizm i chęć do działania,
 • motywacja do niesienia pomocy potrzebującym,
 • umiejętność wygospodarowania wolnej chwili,
 • odwaga, empatia i otwartość,
 • odpowiedzialność, wrażliwość, systematyczność, cierpliwość,
 • kultura osobista,
 • współdziałanie,
 • tolerancja i akceptacja,
 • prawo do słabości,
 • dążenie do samodoskonalenia się.

Kodeks etyczny wolontariusza

Być pewnym – Zastanów się, dlaczego chcesz pomagać innym ludziom.

Być przekonanym – Nie oferuj swej pomocy, jeżeli nie jesteś przekonany o wartości tego, co robisz.

Być lojalnym – Zgłaszaj sugestie, nie uderzaj w innych.

Przestrzegać zasad – Nie krytykuj rzeczy, których nie rozumiesz. Może okazać się, że mają swoje uzasadnienie.

Mówić otwarcie – Pytaj o rzeczy, których nie rozumiesz.

Chętnie uczyć się – Rozszerzaj swoją wiedzę.

Stale się rozwijać – Staraj się wiedzieć jak najwięcej o Twojej organizacji i pracy.

Nie sprzeciwiać się kontroli nad sobą – Będziesz pracował lepiej i zwiększą satysfakcją, wykonując to, czego od Ciebie się oczekuje.

Być osobą, na której można polegać – Praca jest zobowiązaniem. Wykonuj to, co zgodziłeś się zrobić.

Nie składaj obietnic, których nie jesteś w stanie spełnić.

Działać w zespole – Znajdź dla siebie miejsce w grupie. Samotnik działający na własną rękę jest mało skuteczny.

Ewaluacja

Przykładowe sposoby:

– sprawozdanie z pracy wolontariatu,

– rejestr akcji charytatywnych,

– potwierdzenia wpłat na konta fundacji,

– zdjęcia z imprez, akcji charytatywnych,

– publikacje na stronie internetowej szkoły.

 PLANOWANE EFEKTY:

 1. Dostarczenie młodzieży propozycji alternatywnych form spędzania czasu wolnego.
 2. Wzrost świadomości dotyczącej ludzi potrzebujących.
 3. Wykazywanie odpowiedzialności za swoje czyny oraz wyrozumiałości w stosunku do innych.
 4. Troska o dobro innych, uczenie bycia miłym, uśmiechniętym, przyjaznym.
 5. Wykazywanie się inicjatywą, empatią i cierpliwością.
 6. Pomaganie innym, kierując się otwartością, serdecznością, wytrwałością, tolerancją, wrażliwością oraz bezinteresowną chęcią niesienia pomocy innym.

Szkolny Wolontariat obchodzi swoje święto 5 grudnia w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza, który został ustanowiony rezolucją Zgromadzenia Ogólnego ONZ z lipca 1997r. To dowód uznania dla osób, poświęcających swój cenny czas i umiejętności w celu niesienia pomocy innym.

Podstawa prawna – Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. zm. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Kryteria niezbędne do otrzymania dodatkowych punktów (2) na świadectwie

 

Lp. Działanie Kryteria uznania
1. Samopomoc koleżeńska – pomoc uczniom mającym trudności w nauce Potwierdzone spotkania           z uczniem w ramach pomocy koleżeńskiej w ilości 25.  w ciągu roku
2. Realizacja projektu dla klas I-III „W krainie uczuć” Potwierdzone spotkania           z uczniami klas młodszych     w ilości 5. w ciągu roku
3. Przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla najmłodszych Potwierdzone przeprowadzenie zajęć             w ilości 2. w ciągu roku
4. Przygotowanie przedstawień dla uczniów klas I-III. Potwierdzona prezentacja        w ilości 1. w ciągu roku
5. „Zakręcona akcja” Wpisy w dzienniku elektronicznym w ilości 5.        w ciągu roku
6. „Marzycielska poczta” Potwierdzenie udziału             w akcji w dzienniku elektronicznym
7. Maraton pisania listów Potwierdzenie udziału             w akcji w dzienniku elektronicznym
8. Zbiórka książeczek dla dzieci, w celu przekazania ich do szpitala Potwierdzenie udziału             w akcji w dzienniku elektronicznym
9. Przeprowadzenie zbiórki makulatury Potwierdzenie udziału             w akcji w dzienniku elektronicznym
10. Przeprowadzenie zbiórki szczoteczek do zębów – Akcja „Kup Pan szczotkę” Potwierdzenie udziału             w akcji w dzienniku elektronicznym
11. Przeprowadzenie zbiórki baterii Potwierdzenie udziału             w akcji w dzienniku elektronicznym
12. Przeprowadzenie zbiórki używanych telefonów komórkowych Potwierdzenie udziału            w akcji w dzienniku elektronicznym

 PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU WOLONTARIATU