Regulamin konkursu na Najlepszą Klasę Szkoły Podstawowej Partyzantów Polskich w Żabnicy

                             Cele konkursu:
 • zachęcenie uczniów do systematycznej i efektywnej nauki,
 • mobilizacja do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły,
 • integracja poszczególnych klas w dążeniu do wspólnego celu,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności jednostkowej i grupowej
W konkursie biorą udział klasy IV-VIII oraz  III gimnazjalna Szkoły Podstawowej                                       w Żabnicy Czas trwania konkursu: Tegoroczna edycja konkursu będzie trwała od 01.10.2018-31.05.2019 Obszary współzawodnictwa:
 • wyniki w nauce /średnia ocen na zakończenie roku szkolnego/,
 • wyniki w zachowaniu,
 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych /średnia frekwencja klasy, terminowe usprawiedliwianie nieobecności/,
 • systematyczne przygotowanie do zajęć lekcyjnych,
 • uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych /koła przedmiotowe i rozwijające zainteresowania/,
 • udział w olimpiadach i konkursach zewnętrznych oraz wewnątrzszkolnych,
 • wygląd pomieszczeń klasowych /dbanie o porządek, dekoracje/,
 • przygotowanie i udział w akademiach oraz uroczystościach szkolnych.
Kapituła konkursu: Kapitułę konkursu stanowią wychowawcy, nauczyciele, dyrektor, wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy   Nagrody: Najlepsza klasa zostanie nagrodzona atrakcyjnym „upominkiem niespodzianką” ufundowanym przez Radę Rodziców oraz uzyska prawo do tytułu „NajKlasa”.