PROCEDURA PRZEBYWANIA OSÓB NA TERENIE SZKOŁY

Szanowni Rodzice, uprzejmie informujemy, że od dnia 22.11.2019 w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy obowiązuje procedura przebywania Rodziców /Prawnych Opiekunów/ Członków Rodziny Ucznia oraz osób obcych na terenie placówki. W trosce o bezpieczeństwo naszych uczniów powierzonych opiece Szkoły, Rada Pedagogiczna w porozumieniu z przedstawicielami Rady Rodziców zatwierdziła zasady przebywania Rodziców /Prawnych Opiekunów/ Członków Rodziny Ucznia oraz osób obcych na terenie naszej placówki.

PROCEDURA PRZEBYWANIA RODZICÓW/ PRAWNYCH OPIEKUNÓW/ CZŁONKÓW RODZINY UCZNIA ORAZ OSÓB OBCYCH NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY

 
 1. Każdy, kto nie jest aktualnie Uczniem, Nauczycielem, Pracownikiem szkoły lub Rodzicem/ Prawnym Opiekunem/ Członkiem Rodziny Ucznia, a wchodzi na jej teren jest osobą obcą.
 2. Osoba taka jest zobowiązana, przy wejściu do szkoły, zgłosić przebywającemu tam pracownikowi obsługi chęć wejścia i wpisać do księgi wejść/wyjść swoje imię i nazwisko oraz wskazać cel wizyty.
 3. Osoby obce nie mogą wchodzić na teren szkoły bez uzasadnionego ważnego powodu.
 4. Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny ucznia Szkoły Podstawowej Partyzantów Polskich w Żabnicy proszeni są o przebywanie na terenie placówki tylko                    w wyznaczonej do tego celu Strefie Rodzica, która znajduje się na dolnym korytarzu.
 5. Uczniowie, którzy są zapisani do świetlicy szkolnej, mają obowiązek przebywania w świetlicy do czasu rozpoczęcia zajęć. Pozostali uczniowie przychodzą do szkoły           15 min. przed planowanym rozpoczęciem zajęć i oczekują na lekcje przed salą.
 6. Uczniowie oczekujący na zajęcia pozalekcyjne, po zakończonych lekcjach, udają się do świetlicy szkolnej (po uprzednim zapisaniu do niej przez rodzica/opiekuna) lub do biblioteki szkolnej.
 7. Uczniowie zapisani do świetlicy odbierani są bezpośrednio ze świetlicy przez rodziców/opiekunów.
 8. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
 9. Rodzice/ Prawni opiekunowie nie mogą zaglądać do sal lekcyjnych podczas trwania zajęć. Nauczyciel nie będzie przeprowadzał rozmów indywidualnych z Rodzicem/ Prawnym Opiekunem w trakcie trwania lekcji, innych zajęć dodatkowych oraz w czasie przerw, gdy pełni dyżur na korytarzu.
 10. Rodzice/ Prawni Opiekunowie/ Członkowie rodziny oraz osoby obce mają zakaz wchodzenia na teren stołówki szkolnej oraz toalet dziecięcych.
 11. Rodzic/opiekun prawny nie może samodzielnie rozwiązywać konfliktów pomiędzy swoim dzieckiem, a innym uczniem/uczniami. W celu zgłoszenia wystąpienia sytuacji konfliktowych należy skontaktować się z nauczycielem, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym lub dyrektorem szkoły.
 12. Uczniowie przebywają na terenie szkoły tylko podczas zorganizowanych dla nich zajęć. Za bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły przez podmioty zewnętrzne odpowiadają organizatorzy tych zajęć.
 13. Rozmowy Rodziców/Prawnych Opiekunów z nauczycielem lub wychowawcą odbywają się podczas wyznaczonych dyżurów lub w terminie wcześniej uzgodnionym z nauczycielem lub wychowawcą oraz podczas konsultacji i zebrań.
 14. W przypadkach uzasadnionych Rodzice/Prawni Opiekunowie, mający potrzebę pilnego
i nieumówionego wcześniej kontaktu z nauczycielem/wychowawcą zgłaszają się do sekretariatu szkoły.