„Mój Ex Libris” – konkurs biblioteczny

REGULAMIN KONKURSU BIBLIOTECZNEGO  „EX LIBRIS”
  1.  Organizator: Biblioteka szkolna w Szkole Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy
  2.  Cele konkursu: •    Popularyzacja i promocja biblioteki, książek i czytelnictwa. •    Kształtowanie wrażliwości artystycznej oraz rozwijanie umiejętności plastycznych. •    Pozyskanie oryginalnych małych form graficznych. •    Zapoznanie uczniów z ekslibrisem jako znakiem graficznym własnych zbiorów. •    Nabycie umiejętności sporządzania ekslibrisu różnymi technikami.
  3. Tematyka konkursu:  Ekslibris (łac. ex libris – z książek) – znak własnościowy danego egzemplarza książki, najczęściej ozdobny, wykonany w technice graficznej. Typowy ekslibris jest małą, zadrukowaną karteczką przyklejoną do wewnętrznej strony okładki. W prostszej formie może to być np. pieczątka. EKSLIBRIS JAKO  ZNAK GRAFICZNY ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH.
4    Uczestnicy konkursu: •    Konkurs adresowany jest do klas I-VIII. 5    Zasady konkursu: •    Każdy uczestnik dostarcza maksymalnie trzy różne; samodzielnie wykonane prace w następujących technikach: –    rysunek tuszem, flamastrem lub cienkopisem w formacie A-5, –    grafika komputerowa w formacie A-4 (przy wykonywaniu pracy w edytorze graficznym nie wolno używać klipartów, korzystać z gotowych rysunków i zdjęć); •    Na ekslibrisie wymagany jest napis Ex libris. •    Prace konkursowe, delikatnie podpisane  na odwrocie, powinny zawierać następujące informacje: –    imię i nazwisko ucznia, klasa. 6    Ocena prac: •    Prace konkursowe oceniane będą przez Komisję Konkursową powołaną przez Organizatora. •    Komisja będzie oceniać: zgodność z tematem, oryginalność i estetykę wykonania. 7  Termin: Prace konkursowe należy wysłać w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 31 maja 2022 r. na adres zawada.katarzyna@gmail.com  lub dostarczyć do szkolnej biblioteki. 8   Uwagi końcowe: •    W przypadku prezentacji nadesłanych prac uczestnik konkursu wyraża zgodę na udostępnienie danych w zakresie: imię i nazwisko oraz klasa. •    Organizatorzy konkursu nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za naruszenie praw autorskich osób trzecich. •    Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane uczestnikom i pozostaną w zbiorach biblioteki szkolnej. Ex Libris który zwycięży zostanie wykonany w formie pieczęci, dla uczestników konkursu dyplomy oraz punkty z zachowania.