Komiks inspirowany lekturą – bohater literacki w świecie wirtualnym!

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego oraz                          

Dnia Bezpiecznego Internetu zapraszamy uczniów szkół podstawowych                             

 do udziału w  gminnym konkursie.

  Cele konkursu:
 • popularyzacja czytelnictwa lektur szkolnych,
 • rozwijanie twórczego myślenia i pomysłowości,
 • łączenie umiejętności literackich i plastycznych,
 • propagowanie wiedzy na temat bezpiecznego korzystania z internetu,
 • motywowanie społeczności szkolnych do angażowania się w inicjatywy społeczne propagujące bezpieczeństwo w sieci.
Uczestnicy: Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych gminy Węgierska Górka Organizator: Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy Przedmiot konkursu:
 1. Zadaniem uczestników jest przygotowanie komiksu inspirowanego wybraną lekturą o tematyce: Bohater literacki w świecie wirtualnym.
 2. Uczeń ma swobodę wyboru postaci literackiej, która zostanie przeniesiona do rzeczywistości wirtualnej.
 3. Obowiązkowo w komiks musi być wplecione hasło tegorocznych obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu: „Działajmy razem!”
 4. Komiks może być wykonany dowolną techniką, np. rysunek, malarstwo, grafika komputerowa.
 5. Technika wykonania prac powinna odpowiadać zasadom tworzenia komiksu.
 6. Praca powinna być jednostronna, wykonana na arkuszu papieru o formacie A4.
 7. Zdjęcia lub skany prac należy przesłać na adres e-mail: kotarba@autograf.pl lub anna@wp.pl w terminie do 22 lutego.
 8. Komiks powinien być opatrzony tytułem sugerującym, jakiego utworu literackiego dotyczy praca.
 9. Wszystkie prace konkursowe muszą zawierać metryczkę – (imię i nazwisko autora pracy, nazwa szkoły, klasa).
 10. Praca przesłana na konkurs musi być oryginalna, wykonana samodzielnie, nigdzie dotychczas niepublikowana.
 11. Organizator nie zwraca przesłanych prac.
Czas realizacji: 08.–22.02.2021 Ocena prac konkursowych:
 1. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu oceni powołana przez organizatorów Komisja.
 2. Komisja oceni prace w dwóch kategoriach:
 3. a) uczniów szkół podstawowych (IV – VI),
 4. b) uczniów szkół podstawowych (VII – VIII).
 5. Kryteria oceny:
 6. a) zgodność z założeniami konkursu,
 7. b) poprawność językowa warstwy narracyjnej komiksu,
 8. c) płynność przebiegu akcji opowiadanej historii,
 9. d) walory artystyczne i jakość wykonania,
 10. e) kreatywność i oryginalność.
 11. Wyróżnione prace zostaną nagrodzone.
Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników oraz zamieszczenie prac konkursowych na stronie internetowej organizatorów. Szczegółowych informacji na temat konkursu udzielają:
 1. Anna Grygny – pedagog szkolny
 2. Barbara Grajcar – nauczycielka języka polskiego
  Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie i dziękujemy za zaangażowanie, i wkład pracy!