NPRcz 2020

Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała dofinansowanie w ramach

NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU CZYTELNICTWA

Informacje ogólne o Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa (NPRCz) na lata
2016-2020.
• Program został zatwierdzony przez Radę Ministrów 6 października 2015 r.
• Na priorytet 3. (dotyczący bibliotek szkolnych i pedagogicznych) NPRCz przewidziano 150 mln zł
(w r. 2016 r. – 30 mln zł, w 2017 r. – 30 mln zł, w 2018 r. – 30 mln zł, w 2019 r. – 30 mln zł, w 2020 r.
– 30 mln zł).


Co będzie można kupić?
Rozporządzenie Rady Ministrów mówi o zakupie „nowości wydawniczych (książek niebędących
podręcznikami)”. A zatem chodzi o książki znajdujące się w aktualnej ofercie księgarskiej.

Ile pieniędzy?
Z budżetu państwa program przewiduje wsparcie w wysokości:
• dla szkoły powyżej 170 uczniów – 15 000 łącznie z wkładem własnym

 

Priorytet 3Rozwijanie zainteresowań uczniów poprzez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych

Operator priorytetu – minister właściwy ds. oświaty i wychowania

Celem priorytetu jest wzmocnienie zainteresowań i aktywności czytelniczej uczniów przez wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne dla dzieci i młodzieży, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, a także szkoły, zespoły szkół i szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej oraz biblioteki pedagogiczne w podejmowaniu przedsięwzięć w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa.