Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich  w Żabnicy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.spzabnica.pl. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-22. Status pod względem zgodności z ustawą Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Spełnia wymogi wg standardu WCAG  2.1. Treści niedostępne:
 • filmy, które zostały umieszczone na stronie www  nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo
 • nie wszystkie grafiki posiadają tekst alternatywny (np. galeria zdjęć)
 • zaproszenia na wydarzenia nie posiadają wersji tekstowej ( ich jedyną treścią jest obrazek – plakat z zaproszeniem)
 • brak audiodeskrypcji dla multimediów
 • niektóre linki do pobrania nie zawierają informacji o ich formacie , oraz rozmiarze
 • część z opublikowanych tekstów nie ma odpowiedniej struktury nagłówkowej
 • niektóre opisy odnośników w niewystarczający sposób informują o treściach do których kierują
 • niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki, zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu
Treści niedostępne cyfrowo ze względu na wyłączenia:
 1. filmy, oraz część materiału graficznego np. zdjęcia, zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej i nie posiadają audiodeskrypcji
 2. mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 3. treści archiwalne , niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności
 4. zamieszczone w postaci załączników w formie skanów nie są zgodne, gdyż publikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 5. część treści pochodzi ze strony, która została zaprojektowana [przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 6. administrator i redaktorzy  dokładają wszelkich starań, aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-20. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Informacje zwrotne i dane kontaktowe W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Halina Żyrek, e-mail: spzabnica@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 338641418 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Informacje na temat procedury odwoławczej Informacja na temat procedury. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać :
 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi
 3. sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. Skargi i odwołania. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Na niedotrzymanie tych terminów lub odmowę realizacji żądania, można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Żabnicy ul. Szkolna 6 34-350 Żabnica e-mail: spzabnica@poczta.onet.pl. telefon: 338641418 Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich. Dostępność architektoniczna Dostępność architektoniczna. Szkoła mieści się w wolnostojącym  budynku trzykondygnacyjnym. Do budynku prowadzi 6 wejść – z czego trzy wyposażone są w schody, a trzy prowadzą bezpośrednio do budynku na kondygnację parter i przyziemie. Aby wejść do budynku od ul. Szkolnej , należy pokonać 3 stopnie, oraz drzwi wejściowe otwierane ręcznie, następnie 8 stopni i kolejne drzwi otwierane ręcznie. W budynku nie ma windy, która umożliwiałaby dostęp na 1 lub 2 piętro,  w korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli. Osoby z niepełnosprawnością  mają dostęp do części pomieszczeń budynku znajdujących się na parterze. Drzwi wejściowe  posiadają minimalne wymiary skrajnie potrzebne do poruszania się osoby na wózku inwalidzkim, osoby poruszające się przy pomocy dwóch kul, przy pomocy balkonika lub laski. Aby dostać się na piętro należy pokonać schody, które oznakowane są zgodnie z obowiązującymi normami, tj. na pierwszym i ostatnim stopniu jest żółto-czarna taśma. Gabinet dyrektora oraz sekretariat znajduje się na parterze budynku, dostęp do nich dla osób niepełnosprawnych ruchowo jest utrudniony. Osoby poruszające się na wózku inwalidzkim swoje sprawy urzędowe mogą załatwiać  z pomocą pracownika szkoły, wezwać niezbędną osobę/pracownika z biura do kontaktu i załatwić z nią sprawę urzędową na parterze budynku po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby u pracownika szkoły. W budynku przy wejściu i na piętrach przy schodach znajdują  się plany  sytuacyjne budynku bez oznaczeń w alfabecie Brajla, oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W budynku szkoły nie ma informacji głosowych ani pętli indukcyjnych . W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych                  i słabowidzących. Na terenie szkoły jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Obok budynku znajduje się parking, przy wejściu głównym jest wydzielone  miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Dyrektor jednostki każdorazowo wyraża zgodę na wstęp do budynku z psem asystującym i psem przewodnikiem. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego. Osoba zainteresowania załatwieniem sprawy przy pomocy tłumacza języka migowego jest zobowiązana zgłosić ten fakt co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem jej załatwienia (z wyłączeniem sytuacji nagłych). W zgłoszeniu należy podać zwięzły opis sprawy,  oraz wskazać metodę komunikowania się. Zgłoszenie winno być dokonane za pomocą dostępnych środków komunikacji  na podany powyżej adres, numer telefonu, faksu lub e-mail. Obecnie Szkoła Podstawowa w Żabnicy nie dysponuje możliwością skorzystania z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej / online. Aplikacje mobilne Podmiot nie posiada aplikacji mobilnych. Informacje dodatkowe Dojazd do budynku Szkoły Podstawowej w Żabnicy:
 • busem linii Żywiec-Żabnica  Przystanek koło boiska sportowego , chodnik i przejście dla pieszych dostosowane dla osób niepełnosprawnych i osób ze szczególnymi  potrzebami.
Deklarujemy  chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania do wymagań prawnych.  Będziemy pracować nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.