Biblioteka

BIBLIOTEKA SZKOLNA

Godziny pracy:

Poniedziałek 7:50 -13:50
Wtorek 8:00 -14:30
Środa 8:00 -14:00
Czwartek 8:00 -14:30
Piątek 8:00-13:00

Opiekun biblioteki: mgr Ewelina Banaś,

   

REGULAMIN BIBLIOTEKI

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŻABNICY

I Postanowienia ogólne

 
 1. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
 2. Każdy czytelnik powinien zaznajomić się z regulaminem biblioteki i godzinami jej otwarcia.
 3. Biblioteka udostępnia swoje zbiory w czasie zajęć dydaktycznych zgodnie z organizacją roku szkolnego.
 4. Biblioteka udostępnia swoje zbiory na okres ferii zimowych i wakacji.
 5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone przez siebie książki.
 6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek.
 7. Uczniom biorącym systematyczny udział w pracach biblioteki mogą być przyznane z tego tytułu nagrody na koniec roku szkolnego.

II Regulamin wypożyczalni

 
 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo można wypożyczać 3 książki na okres 3 tygodni.
 3. W uzasadnionych przypadkach bibliotekarz może ograniczyć lub zwiększyć liczbę wypożyczonych książek z podaniem terminu ich zwrotu.
 4. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a wypożyczalnia nie ma na nią nowych zamówień można przynieść książkę i prosić o sprolongowanie terminu zwrotu.
 5. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.
 6. Korzystający z biblioteki zobowiązani są do dbałości o wypożyczone książki.
 7. Wobec czytelników przetrzymujących książki stosuje się wstrzymanie wypożyczeń aż do momentu zwrócenia zaległych pozycji.
 8. W przypadkach zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi zwrócić taką samą pozycję.
 9. Wszystkie wypożyczone książki powinny być zwrócone 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 10. Czytelnicy opuszczający szkołę (pracownicy, uczniowie) zobowiązani są do pobrania zaświadczenia potwierdzającego zwrot materiałów wypożyczonych z biblioteki.

III Regulamin czytelni

 
 1. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów tj. z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 2. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu, nie wynosząc ich poza czytelnię.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism.
 4. Z pozostałych zasobów korzysta za pośrednictwem bibliotekarza.
 5. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wypożyczone materiały bibliotekarzowi.
 6. W czytelni obowiązuje cisza.
 7. Zabrania się spożywania posiłków w czytelni.
 8. Czytelnia jest nieczynna w czasie prowadzonych w niej zajęć dydaktycznych.
 

Regulamin Szkolnego Centrum Multimedialnego   

I Informacje ogólne

 1. Szkolne Centrum Multimedialne zwana dalej SCM działa w strukturze biblioteki szkolnej.
 2. SCM czynne jest w godzinach otwarcia Biblioteki Szkolnej w Żabnicy
 3. Z usług SCM korzystać mogą: uczniowie i nauczyciele.
 4. Cel korzystania z SCM jest wyłącznie edukacyjny i samokształceniowy.
 

II Zasady korzystania

ze Szkolnego Centrum Multimedialnego

 
 1. Korzystanie ze stanowisk komputerowych jest bezpłatne.
 2. Korzystanie ze sprzętu komputerowego stanowiącego wyposażenie SCM może odbywać się jedynie pod nadzorem opiekuna SCM -bibliotekarza.
 3. Sala multimedialna SCM jest zarządzana na bieżąco przez opiekuna SCM. Decyzje porządkowe i organizacyjne opiekuna SCM /bibliotekarza/są nieodwołalne i do natychmiastowego wykonania.
 4. Zasobami sprzętowymi i programowymi zarządza nauczyciel informatyki. To on przydziela każdemu użytkownikowi prawa do konkretnych zasobów lokalnej sieci komputerowej. Zabronione jest podejmowanie działań mających na celu uzyskanie dostępu do wszystkich zasobów
 5. Każdy uczeń pracuje przy wyznaczonym przez opiekuna stanowisku i nie zmienia go bez polecenia.
 6. Korzystający z komputerów zobowiązani są do zachowania ładu i porządku na stanowiskach.
 7. Uczniowie mają prawo używać wyłącznie własnych kont lub kont „publicznych” w sieci
 8. Użytkownicy mają obowiązek ochronić swoje zasoby poprzez nie udostępnianie własnych kont innym użytkownikom
 9. Naruszenie danych przechowywanych na lokalnym koncie należy niezwłocznie zgłosić administratorowi sieci.
 10. Każdą usterkę, czy zastrzeżenie do pracy sprzętu należy natychmiast zgłosić pracownikowi SCM. Niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek napraw i modyfikacji ustawień sprzętu samodzielnie.
 11. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia sprzętu odpowiedzialność materialną ponosi osoba, który spowodowała szkody.
 12. Użytkownicy wykorzystujący sprzęt i oprogramowanie niezgodnie z założeniami SCM (w innym celu niż cel edukacyjny, samokształcenie) będą usuwani z sali przez opiekuna SCM.
 13. Niezastosowanie się do któregokolwiek punktu regulaminu może spowodować zakaz korzystania ze sprzętu SCM.
 14. Przy jednym stanowisku komputerowym może pracować tylko jedna osoba (może mu towarzyszyć druga jako obserwator).
 15. Wprowadzanie danych, aplikacji, itp. na stanowiskach komputerowych z własnych nośników jest zabronione, kopiowanie z zasobów stanowisk komputerowych na własne nośniki może odbywać się wyłącznie po poprzednim zgłoszeniu informacji do opiekuna SCM. Do niego należy też każdorazowo decyzja o wykonaniu czynności zapisu (kopiowania).
 16. Przy korzystaniu z Internetu zabronione jest: przeglądanie stron niestosownych oraz wykorzystywanie gier komputerowych innych niż zainstalowane przez administratora szkolnej sieci. Zabrania się korzystania z zasobów internetowych w celach innych niż dydaktyczne Zatwierdzony na Radzie Pedagogicznej z dnia 19.11.2019r.

Regulamin Wypożyczania Darmowego Podręcznika

Polecana lektura dla rodziców!

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

WYDARZENIA

Zapraszamy do odwiedzenia profilu na FB Wielkiej Ligii Czytelników https://www.facebook.com/WielkaLiga/  
Wielka Liga Czytelników!
Do kogo przychodzi Święty Mikołaj…?
Zapraszamy na kiermasz świąteczny do biblioteki szkolnej!
Wykorzystanie ekranu interaktywnego na zajęciach bibliotecznych

http://www.spzabnica.pl/ogolna/europejski-dzien-jezykow-w-bibliotece-szkolnej/

 

                                                                                         Rok szkolny 2017/2018

…………………………………………………………………………………………………………………..

Miło mi poinformować, że do drugiego etapu Wielkiej Ligii Czytelników zakwalifikowali się:

 1. Julia Kurowska

 2. Sebastian Barys

 3. Ania Ślósarczyk

  WIELKIE GRATULACJE !!!

  

Ewelina Banaś

Wizyta klasy drugiej w bibliotece szkolnej

Zajęcia w bibliotece szkolnej

KONKURS JĘZYKOWO-PLASTYCZNY

INTERAKTYWNA LEKCJA ZE SKYPEM


lerni


Biblioteka szkolna ogłasza konkurs!

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

KONKURS !!!   KONKURS !!!   KONKURS !!!

NAPISZ RECENZJĘ

podziel się swoją opinią z innymi i wygraj  nagrody

Przeczytałeś ostatnio bardzo interesującą książkę?

Jeśli takzachęcamy do napisania recenzji o niej! Podziel się z innymi swoimi wrażeniami.

Przynieś do biblioteki szkolnej napisaną ręcznie bądź w formie wydrukowanej recenzję wybranej książki  do końca października. Recenzja musi być podpisana (Imię, Nazwisko, Klasa).

Komisja konkursowa oceni pracę, a lista laureatów ukaże się na stronie internetowej szkoły do 5 listopada 2016 roku.Recenzja powinna się zmieścić na kartce A4Aby dowiedzieć się w jaki sposób poprawnie napisać recenzję skorzystaj z podanego linku:http://moznaprzeczytac.pl/jak-napisac-recenzje-ksiazki/

mgr Ewelina Banaś


NOWOŚCI! NOWOŚCI!! NOWOŚCI!!

Miło nam poinformować, że Nasza biblioteka wzbogaciła się o kolejne książki. Zapraszamy wszystkich do zapoznania się z naszą ofertą NOWOŚCI.

dzieciaki     machina    marudek-i-pogodek   krolewna-b-iext43264056

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Polskich w Żabnicy

 1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią i szkolnym ośrodkiem informacji służącym uczniom, pracownikom szkoły i rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia swe zbiory czytelnikom indywidualnym – do domu ( lektury, literaturę piękną, popularnonaukową ) oraz – na miejscu w czytelni (wydawnictwa informacyjne z księgozbioru podręcznego, czasopisma).
 3. Biblioteka czynna jest codziennie w ustalonych i podanych do wiadomości godzinach.
 4. W bibliotece obowiązuje wolny dostęp do półek.
 5. Czytelnik indywidualny może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 3 tygodni z możliwością przedłużenia. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mają prawo do wypożyczeń większej liczby książek jednorazowo.
 6. W bibliotece obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków. 
 7. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki.
 8. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia zobowiązany jest zwrócić bibliotece książkę wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza.
 9. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 10. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.
                   
biblioteka-dobre-miejsce-dla-czlowieka